Νομοθεσία

15 Σεπτεμβρίου 2021 Νέα 238
Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων Νόμος 4042/2012
Σε συνέχεια της εφαρμοζόμενης πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, ο πρόσφατος νόμος 4042/2012 θέτει ως βασική προτεραιότητα: 1. την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων που στοχεύει, ιεραρχικά: στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων,με την κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης, τη θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων και την παραγωγή προϊόντων κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων στη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης στην άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα. στην ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης, κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό. 2. τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού Σε συνέχεια του Ν.4042/2012 προχωρά η κατάρτιση του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ενώ θα δρομολογηθούν προγράμματα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. Ειδικότερα, για τα Βιομηχανικά Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα, υπεύθυνος διαχείρισης είναι ο παραγωγός και ο κάτοχος και εφαρμόζεται πλήρως η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» μέσω της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των διαφόρων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι οι πλέον δόκιμες, σε κάθε περίπτωση επιλογής βέβαια του παραγωγού ή κατόχου, αλλά μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Θέλετε να δείτε περισσότερα προϊόντα της εταιρείας ?