Η Κυκλική Οικονομία στην Ευρώπη

15 Μαϊος 2021 Κυκλική Οικονομία 122
Ήδη από το 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με ζητήματα περιβαλλοντικής μετάβασης μετατρέποντάς τα σε οδηγίες και κανονισμούς, όπως η οδηγία-πλαίσιο 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό, η οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και ο κανονισμός 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).
Στις 17 Δεκεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το "Μανιφέστο για μια Ευρώπη με αποτελεσματική χρήση των πόρων", το οποίο καλεί τις ηγεσίες των επιχειρήσεων, των συνδικάτων και της κοινωνίας των πολιτών να υποστηρίξουν το μετασχηματισμό σε μια κυκλική οικονομία, που θα προσφέρει έξοδο από την τρέχουσα κρίση προς την επαναβιομηχάνιση της ευρωπαϊκής οικονομίας με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη." Τον Ιούλιο του 2014, τέθηκε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την κυκλική οικονομία[30] και στις 2 Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Στα πλαίσια της δέσμης αυτη τον Ιανουάριο 2018 ανακοινώθηκε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του πλανήτη και των πολιτών μας και για την ενίσχυση των βιομηχανιών μας. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την περιβαλλοντική έρευνα και καινοτομία στοχεύει στη στήριξη της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στην Ευρώπη, καθορίζοντας και καθοδηγώντας την εφαρμογή μιας μετασχηματιστικής ατζέντας για την πράσινη οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της, για την επίτευξη μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης . Η έρευνα και η καινοτομία στην Ευρώπη υποστηρίζονται οικονομικά από το πρόγραμμα Horizon 2020, το οποίο είναι επίσης ανοικτό στη συμμετοχή παγκοσμίως. Η κυκλική οικονομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και των επενδύσεων σε πρωτοβουλίες χωρίς σπατάλη για την προώθηση του πλούτου. Το Μάρτιο 2020 η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Στόχος του σχεδίου είναι η επίσπευση της μετασχηματιστικής αλλαγής που απαιτείται με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με παράλληλη αξιοποίηση των δράσεων κυκλικής οικονομίας που εφαρμόστηκαν μετά το 2015. Στις 10 Φεβρουαρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε τις προτάσεις του στο Κυκλικό Σχέδιο Οικονομικής Δράσης (CEAP) της Επιτροπής, επισημαίνοντας ιδίως 5 σημαντικούς τομείς: τις μπαταρίες, τις κατασκευές και τα κτίρια, τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, τα πλαστικά είδη και τα υφάσματα. Τον Σεπτέμβριο του 2020 και στα πλαίσια του σχεδίου αυτού, η Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα με σκοπό να καταστούν τα προϊόντα κατάλληλα για μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και κυκλική οικονομία. Το Φεβρουάριο 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε συστάσεις πολιτικής για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα, βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050 το αργότερο.

Θέλετε να δείτε περισσότερα προϊόντα της εταιρείας ?